Informacja

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok w spółce
ODYSSEY Sp. z o.o. Górczewska 32, 01-147 Warszawa NIP: 113-270-98-36

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE
2. DEFINICJE
3. TREŚĆ INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

3.1 Procesy i procedury oraz dobrowolne formy współpracy z organami KAS
3.2 Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP
3.3 Informacja o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych
3.4 Transakcje z podmiotami powiązanymi
3.5 Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych
3.6 Informacje o złożonych informacjach podatkowych.
3.7 Rozliczenia podatkowe dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych ministra finansów

1. WPROWADZENIE

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności spółki Odyssey Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „Odyssey” lub „Spółka”) za rok 2020 została sporządzona i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust.1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o CIT.

Spółka jest autoryzowanym dealerem samochodowym następujących marek: Mazda, Nissan, Kia, Fiat, Fiat Professional. Odyssey prowadzi również sprzedaż samochodów używanych wszystkich marek oraz posiada serwisy samochodowe.

Na dzień sporządzania niniejszej Informacji, Spółka prowadzi swoją działalność w pięciu miastach w Polsce.

2. DEFINICJE

Ustawa o CIT

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800 ze zm.)

Ordynacja Podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

KAS

Krajowa Administracja Skarbowa

Ustawa o VAT

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Ustawa o Podatku Akcyzowym

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)

3. TREŚĆ INFORMACJI O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

3.1 Procesy i procedury oraz dobrowolne formy współpracy z organami KAS

3.1.1 Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka realizowała procesy i procedury dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i zapewniającymi ich prawidłowe wykonanie. W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz minimalizowania ryzyka podatkowego Spółka posiada i realizuje procedury oparte na codziennej praktyce, jak też takie, które zostały sformalizowane.

W szczególności Spółka wdrożyła Instrukcję Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych określającą m.in. tryb i zasady powstawania, kontroli i obiegu dowodów księgowych, w tym faktur oraz wskazującą osoby odpowiedzialne w Spółce za te procesy.

Ponadto Spółka w 2020 r. stosowała następujące regulaminy oraz procedury:

 • Wewnętrzna Procedura Postępowania w Zakresie Przeciwdziałania Niewywiązywaniu się z Obowiązków Przekazywania Informacji o Schematach Podatkowych Obowiązująca w Odyssey Sp. z o.o.;
 • Procedura w Zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu;

3.1.2 Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami KAS

Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie były zawierane umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji Podatkowej, uprzednie porozumienia cenowe, czy też opinie zabezpieczające.

3.2 Informacja odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP

Rozliczenia podatkowe Spółki, na terytorium Rzeczpospolitej, są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego.

Za rok objęty niniejszą Informacją, na Spółce ciążyły określone obowiązki w zakresie następujących podatków:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Podatek VAT;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • Podatek od nieruchomości.

3.4 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółka w roku 2020 nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

3.5 Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

3.6 Informacje o złożonych informacjach podatkowych

3.6.1 Ogólna interpretacja podatkowa

Spółka nie składała wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej.

3.6.2 Indywidualna interpretacja podatkowa

W 2020 r. Spółka uzyskała dwie interpretacje przepisów prawa podatkowego, o których mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej w zakresie:

Interpretacja z dnia 10 kwietnia 2020 r o nr 0114-KDIP4-3.4012.40.2020.1.IG w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie uznania podatku z otrzymanych faktur za podatek naliczony oraz prawa do odliczenia na podstawie wniosku, który wpłynął do Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 31 stycznia 2020 r.;

 • Interpretacja z dnia 29 grudnia 2020 o nr 0114-KDIP4-3.4012.518.2020.2.JG w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez Faktora dokumentujących wykonanie usług Wholesale na podstawie wniosku, który wpłynął do Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 23 września 2020 r. (interpretacja doręczona Spółce w dniu 04.01.2021 r.)

  3.6.3 WIS

  Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o VAT.

  3.6.4 WIA

  Spółka nie składała wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o Podatku Akcyzowym.

  3.7 Rozliczenia podatkowe dokonywane na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych ministra finansów

  Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 • KontaktZapraszamy do kontaktu

  All rights reserved 2020 for Odyssey sp. z o.o. created & designed by trendmark